Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

13/11/2023 - 12:25

Ngày 09/11/2023, Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch số 299/KH-BCĐ về triển khai thực hiện các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các Mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP và Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm 2023 và các năm tiếp theo; Triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VNeID và ứng dụng công dân số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo, liên thông dữ liệu hướng đến tiện tích cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, từ tháng 11/2023 và các năm tiếp theo, Tỉnh sẽ triển khai bằng 27 Mô hình điểm (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) với những nhiệm vụ và mục tiêu rõ ràng cùng sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan, cụ thể như sau:

Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp DVC trực tuyến, bao gồm 03 mô hình: Triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu; Xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy; Lưu trữ, chứng thực các giấy tờ tài liệu điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia môi trường số.

Nhóm tiện ích phát triển kinh tế-xã hội, bao gồm 08 mô hình: Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VneID; Triển khai tại các cơ quan thực hiện chứng thực, công chứng, tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng thừa phát lại; Triển khai nền tảng quản lý lưu trú (ASM) tại: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, nhà công vụ, các cơ sở kinh doanh lưu trú khác; Triển khai nền tảng quản lý lưu trú (ASM) tại Cơ sở khám chữa bệnh; Triển khai thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe; Triển khai giải pháp xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội; Triển khai cho vay tín chấp công dân: hộ nghèo, người có công; Mô hình thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Nhóm tiện ích phục vụ công dân số, gồm 08 mô hình: Đảm bảo điều kiện công dân số; Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO) VDXP; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố (LGSP); Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Nhà nước; Truyền thông chính sách qua hệ thống LED, Pano, Áp phích, Truyền thanh cơ sở, Truyền hình địa phương, hệ thống phát thanh thông minh, nền tảng số; Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06/CP cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống; Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID; Hệ thống quản lý trường học.

Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên Hệ thống CSDLQG về DC phục vụ cải cách TTHC, gồm 03 mô hình: Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua CSDLQG về DC, VNeID theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP Trung ương; Số hóa tạo lập dữ liệu trên nền CSDLQG về DC, như: hộ tịch, lao động  xã hội, các tổ chức hội, đoàn thể… Phục vụ cải cách TTHC; Quản lý chương trình an sinh xã hội thông qua VneID.

Nhóm Phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp, gồm 05 mô hình: Phân tích tình hình dân cư; Phân tích tình hình lao động; Phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú; Phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; Trung tâm Giám sát an ninh mạng SOC thành phố.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công bằng hình thức phù hợp. Chủ động phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Bộ Công an xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, mục tiêu, kết quả đề ra. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ thực hiện của các đơn vị, địa phương đối với từng nhóm nhiệm vụ để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lồng ghép báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các Mô hình vào Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06/CP của đơn vị, địa phương mình hàng tháng về Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP tỉnh trước ngày 16 hàng tháng để tổng hợp.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/sphere/baria/vungtau/page/xem-tin.cpx?item=655197213c046a333ad84dd2
 


Đánh giá: