Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

CÔNG VĂN SỐ 11455/UBND-VP NGÀY 09/11/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA V/V GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN DỊCH VỤ KÝ SỐ CÔNG CỘNG CẤP PHÁT MIỄN PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG


Đánh giá: