Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

CÔNG VĂN SỐ 11576/UBND-VP NGÀY 10/11/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA V/V TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 65/KH-STTTT NGÀY 06/11/2023 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VỀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG ZALO NHẰM THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT.


Đánh giá: