Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

Leader

1 Vo Thanh Binh Secretary of Party Committee - Chairwoman of People's Council
Phone: 0937.265.797
Email: binhvt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
2 Tran Trung Huy Deputy Secretary of Party Committee
Phone: 0909.266.096
Email: huytt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
3 Pham Thi Phuong Tuyen Deputy Chairwoman of People's Council
Phone: 0907.008.677
Email: tuyenphamtp@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
4 Ma Duy Cuong Deputy Secretary - Chairman of People's Committee
Phone: 0707.002.424
Email: cuongmd@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
5 Nguyen Thi Minh Nhut Deputy Chairman of People's Committee
Phone: 0833.917.979
Email: nhutntm@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
6 Vo Van Dan Deputy Chairman of People's Committee
Phone: 0938.723.999
Email: danvv@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
7 Tran Thi Thanh Hong President of Fatherland Front Committee
Phone: 0772.939.737
Email: hongttt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
8 Dang Thi Truc Nguyen Deputy President of Fatherland Front Committee
Phone: 0948.417.117
Email: nguyendtt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Scope: