Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

Hướng dẫn tiêu chí xác định gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025.

22/08/2022 - 16:30

UBND phường triển khai Hướng dẫn số 01/HD-STTT ngày 10/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc tiêu chí xác định gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2021-2025 như sau: 

 

1. Đối tượng

Tập thể, cá nhân thuộc các phòng cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện chuyển đổi số của tỉnh.

2. Tiêu chí chung

Các mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan, đơn vị trong công tác chuyên môn, trong học tập và lao động, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, tăng cường ứng dụng CNTT và thúc đẩy chuyển đổi sô; phát huy tính sáng tạo, vận dụng linh hoạt các phần mềm, ứng dụng có sẵn, khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, cách làm hay trong việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành cũng như trong công tác nghiệp vụ nói chung; gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

3. Tiêu chí cụ thể

Là tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, nổi trội nhất trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trên 03 trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo lĩnh vực phụ trách.

3.1. Đối với tập thể

- Hoàn thành có chất lượng, đúng thời gian các văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Có sáng kiến, giải pháp trong việc xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tổ chức thực hiện, hướng dẫn hoặc tham mưu chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số của tỉnh;

- Có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong thực hiện công tác chuyển đổi số của tỉnh;

- Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng phong trào chuyển đổi số bằng những việc làm thiết thực mang lại hiệu quả;

- Xây dựng các mô hình chuyển đổi số; Có nhiều sáng kiến về công tác chuyển đổi số tỉnh.

3.2. Đối với các doanh nghiệp

- Thực hiện ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới có tính hiệu quả, thiết thực đồng thời có tính lan tỏa. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số, chủ động sản xuất, thực hiện chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang làm sản phẩm theo hướng "Made in Việt Nam" - sáng tạo Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam... phục vụ nhu cầu của xã hội, đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

- Doanh nghiêp cung cấp các ứng dụng cung cấp các giải pháp có nhiều đóng góp, ứng dụng rộng rãi, thiết thực, giải pháp mới…….tạo sự đột phá, sự thay đổi có ảnh hưởng trong việc thực hiện chuyển đổi số tại địa phương;

- Đồng hành trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số.

 3.3. Đối với cá nhân

Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia” giai đoạn 2021-2025 đáp ứng các tiêu chí sau:

- Về cá nhân:

+ Có ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm được cấp có thẩm quyền công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh hoặc cấp toàn quốc hoặc có ít nhất 02 sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở theo quy định hiện hành về nội dung “chuyển đổi số quốc gia”.

+ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực công tác, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, Internet và không gian mạng;

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện chuyển đổi số của tỉnh; Có ý thức, trách nhiệm trong việc;

+ Có những sáng kiến, sáng tạo, cách làm hay, mang lại hiệu quả trong công tác chuyển đổi số của  tỉnh.

4. Số lượng, cơ cấu

Giai đoạn 2021-2025: Sở TT&TT xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 10 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

5. Tổ chức thực hiện

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh) và các sở, ban ngành có liên quan tuyên truyền, phát động, tổng hợp đề xuất, giới thiệu, lựa chọn để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào “Thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025;

Trên cơ sở đề xuất khen thưởng của tập thể, cá nhân các phòng thuộc cơ quan, đơn vị, Sở TT&TT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, xem xét và quyết định khen thưởng theo thẩm quyền trong phong trào “Thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia” để tổ chức tổng kết khen thưởng vào quý IV năm 2025.

Trên đây là Hướng dẫn Tiêu chí xác định gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025./.

Nguồn: 01/HD-STTTT


Đánh giá: