Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT VÀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành qui định mới về tách thửa đất trên địa bàn sau một thời gian bị ngưng để sửa đổi các qui định cũ. Ngày 19.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định vừa được ban hành, việc tách thửa phải được thực hiện theo qui hoạch sử dụng đất và qui hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (hoặc các qui hoạch 1/2000, 1/5000, 1/10.000) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ngoài trường hợp là đất nông nghiệp. Thửa đất sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do nhà nước quản lí và đảm bảo diện tích tối thiểu theo qui định. Cụ thể, diện tích đất ở sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu 80m2 (riêng Côn Đảo là 60m2), có mặt tiền không thấp hơn 5m và chiều sâu không thấp hơn 5m. Còn diện tích đất thương mại dịch vụ, phi nông nghiệp... có diện tích tối thiểu 100m2, mặt tiền không thấp hơn 5m và chiều sâu không thấp hơn 5m. Riêng đối với đất nông nghiệp thì đất trồng lúa sau khi tách thửa có diện tích không dưới 1.000m2 (và không dưới 500m2 tại Côn Đảo). Còn lại phải đảm bảo diện tích như trên và đồng thời có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m. Những khu vực đất nông nghiệp nhưng có đồ án qui hoạch chi tiết xây dựng riêng thì thực hiện theo quyết định phê duyệt qui hoạch chi tiết xây dựng và hồ sơ đồ án kèm theo. Bên cạnh đó, quyết định cũng hướng dẫn trường hợp tách thửa đất ở hoặc hỗn hợp nhưng thuộc qui hoạch đất phi nông nghiệp hoặc thương mại dịch vụ; đất hỗn hợp thuộc qui hoạch đất ở; đất thuộc qui hoạch đất nông nghiệp nhưng đang có mục đích sử dụng khác theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT VÀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành qui định mới về tách thửa đất trên địa bàn sau một thời gian bị ngưng để sửa đổi các qui định cũ. Ngày 19.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định vừa được ban hành, việc tách thửa phải được thực hiện theo qui hoạch sử dụng đất và qui hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (hoặc các qui hoạch 1/2000, 1/5000, 1/10.000) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ngoài trường hợp là đất nông nghiệp. Thửa đất sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do nhà nước quản lí và đảm bảo diện tích tối thiểu theo qui định. Cụ thể, diện tích đất ở sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu 80m2 (riêng Côn Đảo là 60m2), có mặt tiền không thấp hơn 5m và chiều sâu không thấp hơn 5m. Còn diện tích đất thương mại dịch vụ, phi nông nghiệp... có diện tích tối thiểu 100m2, mặt tiền không thấp hơn 5m và chiều sâu không thấp hơn 5m. Riêng đối với đất nông nghiệp thì đất trồng lúa sau khi tách thửa có diện tích không dưới 1.000m2 (và không dưới 500m2 tại Côn Đảo). Còn lại phải đảm bảo diện tích như trên và đồng thời có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m. Những khu vực đất nông nghiệp nhưng có đồ án qui hoạch chi tiết xây dựng riêng thì thực hiện theo quyết định phê duyệt qui hoạch chi tiết xây dựng và hồ sơ đồ án kèm theo. Bên cạnh đó, quyết định cũng hướng dẫn trường hợp tách thửa đất ở hoặc hỗn hợp nhưng thuộc qui hoạch đất phi nông nghiệp hoặc thương mại dịch vụ; đất hỗn hợp thuộc qui hoạch đất ở; đất thuộc qui hoạch đất nông nghiệp nhưng đang có mục đích sử dụng khác theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xem thêm
Chính sách mới của Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 9/2023
Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; có hiệu lực từ 1/9/2023.
Xem thêm